10.1. Планирање рада

Планирање мора да предвиди и угради одређено време (временску димензију). Један од аспеката је хијерархијска организација планирања. Јингер (Yinger, R. J., 1978) је утврдио пет различитих врста планирања:
  • дугорочно годишње планирање које подразумева основне структуре (програмске садржаје) али без њиховог временског распоређивања:
  • планирање основног времена за поједине научно-наставне садржаје (предмете) и њихову реализацију:
  • месечно утврђивање основних јединица садржаја, предвиђених наставним планом и програмом;
  • дневно планирање са детаљним предвиђањем и разрадом актуелних садржаја и материјала.
Други аспект временске димензије односи се на планирање одлука које су наставници донели на почетку школске године. Наиме, почетком школске године највећи број наставнихка поставља велики број захтева који могу имати снажног утицаја на могућности доношења одлука после тога.

Планирање се најчешће јавља у следећа три облика:
  • годишње,
  • периодично и
  • свакодневно.
Годишње планирање обухвата тематске групе или целине, периодично се састоји из групе више међусобно повезаних тематских целина а најмањи елеменат дидактичког планирања односи се на планирање наставног часа и прављење конспеката. Може се, уопштено, рећи да годишњи планови имају стратегијски карактер, периодични-тактички, а свакодневни-оперативни.
Comments