10.2. Годишњи план рада

Планирање целокупног васпитно-образовног рада школе претпоставља да се на основу постављених циљева и задатака и предвиђених општепрограмских захтева, изврши неопходна даља разрада и конкретизација и дефинише оно што се жели и може постићи укупном васпитнообразовном и дидактичком активношћу.

Израда ових планова и програмирања је сложена, комплексна и у њој се више инсистира на постављању општих захтева. Њоме се обично подразумева:
 • формулисање наставних целина или тема за све наставне предмете,
 • конкретизација наставних циљева и задатака,
 • корелација у оквиру различитих наставних дисциплина и подручја (временска и садржајна),
 • предвиђања обавеза и задатака у оквиру осталих облика педагошког рада,
 • наставних и ваннаставних (допунског и додатног рада, слободних активности и др);
 • заједница ученика, излета и екскурзија;
 • школских и домаћих задатака;
 • приредби и такмичења и др.;
 • учешће стручних служби у планирању и реализовању васпитнообразовног и наставног рада (школских педагога и психолога, библиотекара, медиатекара);
 • сарадња са институцијама и стручним службама изван школе (одређених предузећа и фабрика);
 • културних институција (музеја, позоришта и изложби);
 • центара за социјални рад, професионалну оријентацију и др.;
 • сарадња са родитељима и друштвеном средином;
 • праћење и контрола тока и остварених резултата и сл.
У целини, школска година представља период у коме ученици треба да заврше један од разреда у основној или средњој школи. Колико ће њих прећи у следећи разред, у великој мери зависи од квалитета планирања рада за целу школску годину, а у оквиру њега и планирања за поједине периоде па и дане (часове). Годишњи план рада омогућава увођење додатних активности (додатног рада) за најспособније ученике као и допунских активности (допунског рада) за слабије ученике, за оне који заостају у раду и учењу.

Један од значајнијих услова за успешно планирање годишњег рада односи се на знање, резултате самих ученика. Рад са добрим, успешним разредима дозвољава ефикаснију обраду наставних садржаја, самосталне и креативне задатке, што омогућава да се предупреди или уклони неуспех из појединих предмета као и постизање већих и успешнијих резултата у настави уопште. Треба такође, предвидети и додатни рад за најбоље и најспособније ученике у циљу задовољавања њихових склоности, тежњи и интересовања. У годишњим плановима могу се предвидети и различити облици кооперације и узајамне помоћи у разним видовима међу ученицима (ако је потребно и у облику рада у допунским групама), као и евентуална помоћ родитеља у постизању што већих и бољих резултата у школском и ваншколском раду.
Comments