4.1. Принцип научности

Овај принцип изражава научну одредбу наставе у савременој школи, као и педагошке тенденције свих других принципа јер непосредно произлази из научне заснованости свих друштвених појава и процеса и научног погледа на свет.

Појам научности се односи на сва подручја и аспекте наставе:
  • оријентацију наставних садржаја у правцу савременог развоја наука,
  • научно излагање и тумачење наставних садржаја,
  • методику наставе која је заснована на науци.
За разлику од традиционалне дидактике која је научност схватала као пут од конкретног ка апстрактном, савремена дидактика овај процес схвата као кретање од апстрактног ка конкретном.

С обзиром на то да не постоји могућност да се сагледају и проуче све стране, везе и односи, један од важних захтева принципа научности у настави јесте да ученици упознају суштинске, битне ознаке и својства неког предмета као везе и односе између предмета и појава и то не одмах у потпуности и са потребном дубином, већ зависно од узрасних и психолошких могућности ученика на одређеном нивоу наставе.

Једна од тешкоћа у спровођењу принципа научности јесте у томе, што научно-технички напредак у значајној мери превазилази могућности наставе. Количина информација се удвостручава сваких пет до десет година, а у неким областима знања овај пораст је много већи и бржи. У таквој ситуацији посебан значај добија избор фундаменталних знања. Промене у садржајима знања утичу на застаревање или промене у неким његовим доменима, а такође на појаву нових знања. Због тога савремени ниво развоја наука захтева пре свега усвајање његових теоријских основа, уопштених појмова и категорија. У том правцу су неопходна повремена разматрања и ревидирања наставних планова и програма.

Принцип научности се не односи само на садржаје већ и на усавршавање савремених наставних метода и поступака и примеху разноврсних наставних облика. Проблемска настава, индивидуализована настава, ради вежбања у лабораторијама, различити практични радови и сл., омогућавају ученицима бројне и различите прилике за посматрање и уочавање појава и њихову анализу, постављање и извођење експеримената, коришћење различитих извора литературе итд.
Comments