4.3. Принцип систематичности и постепености у настави

Под систематичношћу наставе подразумева се: прегледно и логичко рашчлањавање наставног градива и издвајање онога што је у њему битно: доследно дидактичко-методичко структурирање тока наставног часа. Систематичност у излагању се постиже ако су сви делови наставног градива повезани с водећом идејом и ако се тежи откривању, уочавању и потврђивању његове суштине.

У савременој школи систематичност није условљена само одговарајућим прилазом садржају образовања већ се односи на цео систем наставе, на дидактичку артикулацију свих аспеката наставног процеса.

Према томе, принцип систематичности у настави захтева излагање новог градива део по део, поступно и доследно; формирање знања, вештина и навика одређеним редоследом тако што би сваки елеменат наставне материје логички био повезан са другим, који се последично ослања на претходни и доводи до нових знања, одређеног логичког система и стварања услова за усвајање система наука.

Дидактички принцип систематичности конкретизован је у одређеној мери у наставним плановима и програмима, уџбеницима, путевима и методама наставе. На основу принципа систематичности предмети у наставном плану су распоређени према логичкој доследности, а о овоме се води рачуна и при састављању наставних програма и писању уџбеника за поједине предмете. Тешкоће у потпунијој реализацији принципа систематичности су у томе што се систем школске наставе и наставних предмета не подударају с научним системом јер се распоред и обрада наставног градива прилагођавају специфичностима садржаја појединих предмета, распореду наставног градива у њима, дужини курса, узрасним особеностима и нивоу развоја ученика и психолошко-дидактичким захтевима. Дакле, поред принципа систематичности мора се водити рачуна и о другим захтевима без којих се не може успешно организовати и реализовати настава и учење.

Систематичност у наставним програмима и уџбеницима само је претпоставка да ученици постигну јасна и систематизована знања. Реализација овог принципа у свакодневној настави и учењу условљена је тиме што наставник стално прати процес и резултате усвајања знања од стране ученика, како би они могли да упознају и схвате ново градиво, а затим да проширују и продубљују своја знања и вештине. При том наставник настоји да издвоји оно што је суштинско, да га систематизује, пружи план излагања и логички га заснује, и на крају утврђује закључке. То омогућава да се новоусвојена знања уврсте у систем нових знања и да се тај систем учвршћује.

Принцип систематичности је у основи заснован на раду наставника који овај захтев остварују непосредно и током целокупног процеса наставе. Претпоставка за његову успешну реализацију је уједначен, континуиран, ритмичан рад у испуњавању школских и наставних обавеза како наставника, тако и ученика.
Comments