4.8. Принцип индивидуализације наставног рада

Ученици се разликују према брзини учења, мотивацији, интересовањима и ставовима. У једном разреду скоро је немогуће да постоје два ученика који исте садржаје уче на исти начин, истом брзином и ефикасношћу. Једни најлакше уче путем читања, други путем слушања, трећи путем деловања, рада, активности. Неки успешније уче под притиском, други воле слободнији темпо и начин рада; једни уче зато што су их подстакли они који су испред њих, други зато што желе да помогну онима који заостају итд. Свако има различит стил учења и као појединац и као личност.

У традиционалној организацији наставе наставник је принуђен да обезбеди једнак, исти прилаз свим ученицима, оријентишући се на неког замишљеног „средњег" ученика. Највеће штете од оваквог начина рада имају "јаки" и "слаби" ученици. И категорија "средњих" ученика је веома шаролика, са различитим интересовањима, склоностима, способностима опажања, памћења, маште и мишљења.

Очигледно је да иста настава у разреду не може успешно да задовољи потребе свих ученика. Одавно је традиционална настава критикована и оспоравана зато што главну пажњу обраћа „просечном" ученику, ученицима у „општем смислу", а не појединцима који уче. Из тога су произашли захтеви за индивидуализацијом наставе, за прилагођавање наставе индивидуалностима ученика, њиховим потребама и могућностима.

Принцип индивидуализације се односи на прилагођавање дидактичке активности сваком ученику водећи рачуна о његовим индивидуалним особеностима. Индивидуализација наставе је, у ствари, прилагођавање дидактичких активности ученицима, али се при том води рачуна о њиховим индивидуалним особеностима, што заправо значи да треба подстицати активност појединаца на путу њиховог развоја. Индивидуализацијом се настоје остварити могућности у развоју сваког појединца.

Главни циљ индивидуализације је научити ученике учењу, формирати код њих позитивну мотивацију за учење и ослободити потенцијалне способности сваког појединог ученика.

Једино индивидуализована настава може да води рачуна о разликама у интелигенцији деце у једном истом разреду, о његовим афективним варијацијама; о преморености и свим личним чиниоцима који утичу на његову афективност и на његово понашање у школи".
Comments