5.2. Класификација наставних метода

Наставни процес је веома комплексан и одликује се бројним разноврсностима, непрестаним тражењем нових методичких решења, складним односом свих основних форми.

Најчешћа подела наставних метода је подела која у основи има
  • посматрање,
  • речи и
  • практична делатност.
Та основа подразумева три групе наставних метода:

1. методе засноване на посматрању (показивање);
2. методе засноване на речима: монолошке (опис, причање, приповедање), дијалошке (популарна предавања, дискусије) и рад са књигом;
3. методе засноване на практичним активностима ученика (практична занимања, лабораторијски метод).

Ова подела се слаже с историјским настанком и развојем наставних метода. У њеној основи садржи пут којим се одвија процес сазнања који тече "од живог опажања ка апстрактном мишљењу, а од овога ка пракси". Ове методе су блиске садашњој наставној пракси и разликама у начину рада наставника. Свака од поменутих метода може да обавља основне дидактичке функције: да упознаје ученике с новим градивом, обезбеђује утврђивање стеченог знања, омогућава контролу и оцењивање нивоа квалитета усвојености знања.

У савременом раду школе појавили су се и облици рада који због своје специфичности не улазе ни у једну од наведених група. То се, пре свега, односи на програмирану наставу и учење, па ћемо их посебно изложити.