5.2.2.3. Рад са књигом (метода читања, текст-метода)

Ова наставна метода састоји се у стицању знања путем штампане речи, читањем или посредством текстова, а служи и као ефикасан начин контроле рада и оцене резултата, поготову ако се за учење користе програмирани материјали — уџбеници или радне свеске. Најчешће се користи са другим наставним методама и поступцима и на тај начин успешно допуњава живу реч наставника.

Успешно се користи за разумевање теоријских основа и суштине лабораторијских и практичних радова и вежбања. Ефикасност усвајања информација се повећава ако осим читања ученици раде у лабораторијама или радионицама, решавају задатке практичног карактера, обављају различите допунске активности и истраживања.

Ова метода се може примењивати у скоро свим наставним предметима и областима, у различитим етапама наставног рада и за постизање разноврсних дидактичких циљева и задатака. Поред уџбеника и приручника, у настави се могу употребљавати и други штампани извори и материјали (енциклопедије, лексикони, речници, листови, часописи, научна и стручна литература и др.), нарочито са старијим ученицима.

Активно и систематско сазнавање коришћењем књига и других штампаних извора, могуће је само ако су ученици за то оспособљени, ако умеју да их користе. Ако се то не постигне онда они најчешће остају на елементарној делатности која је заснована на механичком запамћивању онога што читају. Да би се ученици самостално и успешно користили књигом, они морају бити припремљени на одговарајући начин како би стекли неопходна умења и навике. Најважнији елементи таквог припремања јесу: вештина тачног читања са разумевањем и вештина бележења оног што је прочитано.

Пошто је једанпут пажљиво прочитао текст, ученик треба да га брижљиво анализира у мислима, да издвоји основне идеје, чворна питања, сачини њихов редослед.

После поновног читања текста, када је могуће извршити детаљнију и продубљенију анализу садржаја, препоручљиво је прављење бележака које могу бити у облику концепата, теза или плана. Концепт је сажимање одређеног текста, издвајањем најважнијих идеја, података, имена, датума и др. Тезе, слично концепту, састоје се из неопходних уопштавања и закључака који представљају основне и водеће идеје текста. План пак, представља издвојене и логички образложене делове прочитане целине, са означавањем најважнијих наслова и поднаслова. Поред тога, на основу садржаја текста могу се састављати различити прегледи, таблице, графика и друга представљања и сл.

Да би коришћење књига довело до што ефикаснијих резултата, самосталан рад ученика на тексту треба допунити разговором о прочитаном. Циљ овог разговора јесте да се установи колико ученик разуме одређени садржај, како и колико је схватио целину и усвојио битне идеје и информације. Рад са књигом је изузетно значајан због тога што се у данашњем свету све више повећава штампана реч, све више је различитих књига и публикација које треба зналачки користити као изворе знања и средстава самообразовања, неопходних током целог живота.
Comments