5.2.3.2. Метода практичних активности

Практичне методе се по своме садржају приближавају лабораторијским. За разлику од лабораторијских, у којима је активност ученика слична процесу научног истраживања, циљ практичних метода је стицање знања и вештина на основу практичних активности, при чему је наглашена примена знања у решавању практичних задатака. Сам назив „практичне" показује да се основна делатност ученика састоји у извршавању практичних задатака, примени теорије у практичној делатности, што је битно за даље стицање и продубљивање знања. Ова метода је тесно повезана с процесом формирања и усавршавања вештина и навика. Претежно се користи за понављање и уопштавање, после изучавања одређених наставних делова који представљају целине.

Овде спадају практичан и производни рад, који се остварују у настави, школским радионицама, школском врту, задружним организацијама ученика, различитим радним и производним организацијама, културним и друштвеним установама.
Comments