5.3.1. Предности и недостатци програмиране наставе

Значајна предност програмиране наставе огледа се, пре свега, у индивидуализацији и одређивању сопственог темпа учења. Програмирана настава погодује индивидуалним особеностима ученика, различитим интересовањима и могућностима учења, ритму и брзини учења. Сваки ученик има свој примерак програма па информације које су у њему садржане, и поједине "кораке" у учењу, савлађује брзином коју сам одређује. Као последица тога, код ученика се јавља сигурност у савлађивању и усвајању наставне материје. Истовремено, расте и задовољство од учења, на које утиче текуће проверавање путем самоконтроле, а у складу с тим и могућност исправљања погрешних решења.

Идући корак по корак и савлађујући програм у малим "порцијама", одмерено и полако, чак и ученици скромнијих могућности савлађују апстрактније и теже деиове програма, што у конвенционалној настави иде знатно теже. Напредујући корак по корак и одмерено, ученици су у стању да сагледају учињене грешке и да их одмах исправљају. На тај начин сви ученици долазе до уверења да могу да савладају програм и да то зависи од уложеног труда.

Програмирана настава има, међутим, и неке слабости које треба имати у виду. Пре свега, програмирана настава није подједнако ефикасна у свим наставним дисциплинама и за све ученике. Програмирано учење је вођено учење, што ограничава и смањује самосталност ученика у потпунијем трагању и проналажењу најбољих одговора и решења. Самим тим што се учење заснива на сасвим малим логичким корацима, често са понуђеним одговорима које треба одабрати, или са одговорима кад треба нешто само додати или уписати, не подстичу интелектуалне активности које су неопходне у потпунијем и ширем учењу и решавању проблема. Програмирана настава не развија довољно мисаоне активности, као што су анализа и синтеза, апстракција и генерализација и др, што карактерише самостално и апстрактно мишљење као и продуктивну делатност. Програмирана настава није подесна за развијање стваралачког учења и мишљења, за подстицање трагања и проналажења различитих и духовитих решења. Она је погоднија за младе ученике, за ученике скромнијих способности и за екстензивно савлађивање програма.

Програмирана настава смањује интеракцијске односе наставника и ученика. Недостатак доживљавања интеракцијских односа и комуникација између ученика и наставника, као и између самих ученика, може изазвати низ проблема. Један од њих је одрицање од заједничког исправљања грешака током наставног процеса. Познато је да заједничко исправљање грешака има низ педагошких вредности.

Дакле, када се сагледају основне особености и својства програмиране наставе, њене предности и недовољности, може се закључити да она није испунила првобитна очекивања у погледу универзализације и револуционисања наставе и учења. Па, ипак, програмирана настава је унела извесна побољшања у наставни рад, у припремање различитих дидактичких материјала који могу допринети ефикасности наставе, а посебно је допринела побољшању и даљем развоју материјала који се користе у индивидуализованој настави и учењу. Ова настава више одговара слабим ученицима који могу успешније да уче ако иду малим корацима и градиво савлађују у малим „порцијама". Из тих разлога, програмирана настава више одговара младим него старијим ученицима.
Comments