6.2.1. Битна својства

Наставни час је главни елеменат разредно-часовног система и основни облик организације наставе. На часу се конкретизују сви задаци и аспекти наставе тако да он обезбеђује остваривање њених суштинских задатака. Час је целовит, логички заокружен, временски ограничен део наставног процеса, са сталним саставом ученика приближно једнаких предзнања, током којег се, заједничким радом наставника и ученика, решавају одређени дидактички и васпитно-образовни задаци.

Час подразумева смишљен избор и структурирање наставних садржаја, рационално коришћење времена, целисходан поступак примене различитих наставних метода и поступака - фронталног, групног, индивидуалног и индивидуализованог рада ученика.

Циљ сваког наставног часа је да обезбеди систематско усвајање солидних знања и умења, да ученика оспособи за њихову успешну примену, да унапреди самостално учење и рад и да допринесе васпитању.
Comments