7.1. Понављање

Под понављањем се подразумева систем различитих начина и облика учења с циљем утврђивања, продубљивања и систематизовања обрађеног наставног градива. Понављање се организује одмах после наставниковог излагања новог градива. Свака добро организована настава предвиђа време и начине понављања и вежбања, како би учење у целини било ефикасно.

Наставник организује следеће врсте понављања:

1. на почетку школске године,
2. текуће понављање,
3. понављање после већих наставних целина и
4. завршно понављање.


1.На почетку школске године неопходно је понављање (обнављање) раније ученог градива. Експерименталним истраживањима је утврђено да се од јуна до септембра месеца исте године губи око половина знања која су ученици стекли до краја школске године. Велики део онога што се учи у средњим школама (најмање 50%) губи се у току школске године. Научена знања се губе више и брже уколико се не обнављају. Ова чињеница јасно указује због чега је неопходно понављање на почетку школске године. Ако ученици током летњег одмора забораве скоро половину онога што су научили током школске године, онда је јасно да је понављање на почетку школске године изузетно значајно. Разумљиво је да би без понављања даље излагање градива, његова даља обрада, било неефикасно. Због тога сваки добар наставник треба да планира и да организује на почетку школске године обнављање онога што је обрађено у протеклој години.

2.Текуће понављање заузима значајно место и има важну функцију у успешном усвајању и савлађивању програмских захтева. Текуће понављање, као што му и име каже, врши се ради повезивања и обнављања раније ученог градива, његовог освежавања, упоређивања, успостављања нових веза и односа са претходно ученим материјалом, осветљавања из новог угла и на основу нових сазнања. Текуће понављање може се организовати на почетку часа, на крају часа, као и изван часова. Понављање на почетку часа врши се ради успостављања непосредних веза са градивом које је учено на претходним часовима. Овим понављањем се обнављају битне, значајне, суштинске тачке које су неопходне за разумевање новог градива. Ова врста понављања не само што помаже ученицима да обнове оно што су претходно учили, већ и да надокнаде оно што су евентуално пропустили, да обнове и учврсте трагове у кори великог мозга, и да учену материју сагледају на нов начин, краће и сажетије. Ово понављање се обавља са целим разредом, па се на тај начин обезбеђује и општа заинтересованост ученика и њихова спремност да прихватају нове идеје и чињенице.

Понављање на крају часа је нешто другачије по свом карактеру. Оно се углавном односи на сажето обнављање градива које је током тог часа изложено. Да би ученици што боље упамтили и схватили излагано, пожељно је да наставник кратко поброји, напише на табли, резимира у виду прегледа, чворне тачке, битне идеје, поступке, правила, закон који ученици треба да усвоје. Ово треба учинити из два разлога: 1. ученици ће боље и дуже памтити оно што је битно, суштинско; 2. то ће им омогућити да касније, приликом индивидуалног понављања и учења, боље разумеју опсежнији материјал који треба да усвоје.

2. Понављање после већих наставних целина. Када се обраде веће програмске целине, веома је пожељно извршити њихово обнављање. Циљ оваквог обнављања је, пре свега, да се сагледају значајне чињенице и елементи одређеног дела, целине. Затим, да се успостави чвршћи однос међу чињеницама, пошто обимније градиво омогућава успостављање унутрашњих веза и односа. Поред тога, веће логичке целине омогућавају другачије сагледавање унутрашњих веза, прецизније одмеравање важности појединих чињеница, другачије сагледавање претходног градива.

5.Завршно понављање такође има значајно место и функцију у редовном школском раду. Пожељно је да се у оквиру сваког наставног предмета обаве завршна понављања на крају полугодишта, а нарочито на крају школске године. Ова врста понављања има за циљ обнављање и утврђивање основних програмских делова одређене наставне дисциплине обрађених током полугодишта или током школске године. Завршно понављање је посебно значајно онда када се завршава курс неке наставне дисциплине, да би ученици имали јасан преглед из одређеног предмета или курса, односно практикума. Ова врста понављања је важна и при утврђивању знања завршног нивоа једне школе, поготову ако се после тога организују и посебни испити.

Систематско и интензивно понављање учиниће да ученици редовно и организовано уче и раде, чиме ће се избећи један од крупних недостатака у учењу - кампањско учење. Треба нагласити да начин и стил учења, па и кампањско учење, не зависи од ученика већ од наставника. Уколико наставник не организује свој рад и систематско понављање и вежбање, ученици ће учити онда када очекују да ће бити питани. Ако наставници од почетка школске године раде плански и организовано и ученици ће радити на исти начин: свакодневно, систематски и континуирано, уз редовно понављање и примену других облика учења. Може се рећи да од стила рада наставника зависи у великој мери и стил рада и учења његових ученика.
Comments