1. Наставник

На крају приправничког стажа наставник треба да:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада

 • познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада;
 • разуме улогу наставног предмета у остваривању циљева и задатака у образовању и васпитању;
 • разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада;
 • разуме интердисциплинарну природу предметних садржаја;
 • користи дидактичке и методичке принципе успешног планирања образовно-васпитног рада;
 • познаје могућности и ограничења различитих врста наставе;
 • планира различите типове и структуру наставних часова;
 • зна да повезује различите методе и облике рада у процесу учења;
 • зна да креира подстицајну средину за учење и развој;
 • бира садржаје, методе облике и технике рада у складу са условима у којима ради;
 • познаје основне принципа рада одељењског старешине;
 • подстиче изградњу заједништва у одељењу;
 • зна да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце;
 • примењује индивидуални приступ деци у процесу образовно- васпитног рада;
 • разуме улогу ученичких радова у образовно-васпитном процесу;
 • познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе и дидаткичких средстава за остваривање образовно-васпитног рада;
 • помаже ученицима у налажењу и избору литературе за различите активности
 • користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу
 • познаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности;
 • користи истраживачки приступ у образовно-васпитном раду;
 • анализира сопствени образовно-васпитни рад;

2. Праћење развоја и постигнућа ученика

 • разуме како се ученици развијају и како уче;
 • познаје различите начине праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика;
 • зна да прати и вреднује постигнуће ученика у процесу учења;
 • прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у целини;
 • разуме вредновање постигнућа у функцији подршке напредовању ученика;
 • подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;
 • поштује принципе редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима;
 • уважава личност ученика у давању повратних информација о оствареним резултатима;
 • помаже ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;
 • познаје начине и технике подстицања процеса самооцењивања ученика;
 • зна да ствара атмосферу поштовања различитости;
 • уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
 • развија код ученика навику за пажљивим руковањем наставним материјалима;

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

 • гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном раду;
 • познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у образовно-васпитном раду;
 • разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика;
 • поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;
 • поштује личност родитеља приликом давања повратних информација;
 • размењује информације о ученику са родитељима поштујући принцип редовности;
 • познаје различите облике сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју ученика;
 • одржава добре професионалне односе са колегама;
 • разуме важност тимског рада у установи;
 • размењује запажања и искуства са колегама;
 • познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања образовно-васпитних циљева и задатака;
 • сарађује у организовању представљања различитих облика ученичког стваралаштва;
 • разуме важност сарадње са стручним институцијама;

4. Рад са ученицима са сметњама у развоју

 • разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама у развоју;
 • разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;
 • познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном раду;
 • зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;
 • разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју;
 • познаје важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама у развоју;
 • разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање ученике са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;

5. Професионални развој

 • познаје значај континуираног професионалног развоја;
 • упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;
 • разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;
 • познаје структуру стручних тела на нивоу установе;
 • познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавања;
 • учествује у разним облицима стручног усавршавања;
 • прати развој савремене литературе и образовне технологије;

6. Документација

 • зна прописе из области образовања и васпитања;
 • познаје права и дужности на радном месту;
 • упознат је са документацијом на нивоу установе;
 • разуме сврху педагошке документације;
 • зна да води прописану и потребну документацију;
 • чува поверљиве податке о детету/ученику и његовој породици;
 • води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања;
Comments