3. Васпитач у школи са домом и дому ученика

На крају приправничког стажа васпитач треба да:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада

 • познаје структуру програма васпитног и образованог-васпитног рада;
 • разуме улогу образовних садржаја у остваривању циљева и задатака васпитања и образовања;
 • разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада;
 • користи дидактичке и методичке принципе успешног планирања васпитног и васпитно-образованог рада;
 • планира разноврсне типове активности;
 • познаје могућности и ограничења различитих типова активности;
 • зна да повезује различите методе и облике рада у процесу учења;
 • зна да креира подстицајну средину за учење и развој ученика;
 • бира садржаје, методе облике и технике рада у складу са условима у којима ради;
 • подстиче изградњу заједништва у васпитној групи;
 • зна да прилагођава захтеве развојним нивоима ученика и стиловима учења ученика;
 • примењује индивидуални приступ деци у процесу васпитно-образовног рада;
 • разуме улогу ученичких радова у образовном-васпитном раду;
 • познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе и дидактичких средстава за остваривање образовно-васпитног рада;
 • помаже ученику у налажењу и избору материјала за различите активности
 • користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу;
 • познаје различите начине организовања слободног времена ученика ствара услове за квалитетно испуњавање слободног времена ученика;
 • анализира сопствени васпитно-образовни рад;

2. Праћење развоја и постигнућа ученика


 • разуме како се ученици развијају и како уче;
 • зна да прати и вреднује постигнуће ученика у процесу учења;
 • прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у целини;
 • подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;
 • поштује принципе редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима;
 • уважава личност ученика у давању повратних информација о оствареним резултатима;
 • помаже ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;
 • познаје начине и технике подстицања процеса самовредновања ученика;
 • зна да ствара атмосферу поштовања различитости;
 • уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

 • гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у васпитно-образовном процесу;
 • познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у васпитно-образовном процесу;
 • разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика;
 • поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;
 • поштује личност родитеља приликом давања повратних информација;
 • размењује информације о ученику са родитељима поштујући принцип редовности;
 • познаје различите облике сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју ученика;
 • одржава добре професионалне односе са колегама;
 • разуме важност тимског рада у установи;
 • размењује запажања и искуства са колегама;
 • познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања васпитно-образовних циљева и задатака;
 • сарађује у организовању различитих облика представљања ученичког стваралаштва;
 • разуме важност сарадње са стручним институцијама;

4. Рад са ученицима са сметњама у развоју

 • разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама у развоју;
 • разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;
 • познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју у васпитно-образовни процес;
 • зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;
 • разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју;
 • познаје важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама у развоју;
 • разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање ученика са сметњама у развоју у васпитно-образовни процес;

5. Професионални развој

 • познаје значај континуираног професионалног развоја;
 • упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;
 • разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;
 • познаје структуру стручних тела на нивоу установе;
 • познаје елементе за планирања сопственог стручног усавршавања;
 • учествује у разним облицима стручног усавршавања;
 • прати развој савремене литературе и образовне технологије;

6. Документација

 • зна прописе из области образовања и васпитања;
 • познаје права и дужности на радном месту;
 • упознат је са документацијом на нивоу установе;
 • разуме сврху педагошке документације;
 • зна да води прописану и потребну документацију;
 • чува поверљиве податке о детету/ученику и његовој породици;
 • води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавање.
Comments