4. Стручни сарадник

На крају приправничког стажа стручни сарадник треба да:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада

 • зна основне принципе планирања и програмирања рада установе;
 • зна основне принципе успешног планирања рада запослених у установи;
 • познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада;
 • разуме улогу наставних предмета и образовних садржаја у остваривању циљева и задатака у образовању и васпитању;
 • разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада;
 • разуме интердисциплинарну природу предметних и образовних садржаја;
 • познаје могућности и ограничења различитих типова наставе и активности;
 • зна да креира подстицајну средину за учење и развој;
 • зна да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце;
 • примењује индивидуални приступ деци током образовно-васпитног рада;
 • разуме улогу дечијих и ученичких радова у образовно-васпитном процесу;
 • познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе и дидактичких средстава за остваривање образовно-васпитног рада;
 • користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу;
 • зна основне принципе структурирања одељења/васпитне групе;
 • подстиче изградњу заједништва у одељењу/васпитној групи;
 • познаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности;
 • анализира сопствени образовно-васпитни рад;
 • уме да израђује основне инструменте за реализацију образовно-васпитног рада;
 • организује превентивни ментално-хигијенски рад;
 • користи истраживачки приступ у образовно-васпитном раду и размењује; запажања и искуства са колегама;
 • помаже запосленима у избору и примени различите литературе за образовно-васпитни рад;

2. Праћење развоја и постигнућа детета/ученика

 • разуме како се деца/ученици развијају и како уче;
 • зна да прати и вреднује постигнућа деце/ученика у процесу учења;
 • зна да идентификује талентовану децу/ученике као и децу/ученике са тешкоћама у развоју и учењу и ради на стварању подстицајне средине за њихов развој;
 • примењује индивидуални/групни саветодавно/васпитни рад са децом/ученицима;
 • прати индивидуални развој и напредовање детета/ученика и развој групе у целини;
 • разуме вредновање постигнућа у функцији подршке напредовања детета/ученика;
 • познаје различите начине праћења, вредновања и оцењивања постигнућа детета/ученика;
 • зна основне принципе успешне професионалне оријентације;
 • подржава иницијативу деце/ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;
 • поштује принцип редовности у давању повратних информација;
 • уважава личност и приватност детета/ученика;
 • помаже детету/ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;
 • познаје начине и технике подстицања процеса самовредновања детета/ученика;
 • зна да ствара атмосферу поштовања различитости;
 • уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код детета/ученика;

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

 • гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном раду;
 • познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у образовно-васпитном раду;
 • познаје важност неговања партнерског односа са породицом детета/ученика;
 • поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;
 • поштује личност и приватност родитеља;
 • познаје различите облике сарадње са породицом, ради обезбеђивања подршке развоју детета/ученика;
 • одржава добре професионалне односе са колегама;
 • разуме важност тимског рада у установи;
 • организује превентивни ментално-хигијенски рад у установи;
 • познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања образовно-васпитних циљева и задатака;
 • сарађује у организовању различитих облика дечијег/ученичког стваралаштва;

4. Рад са децом/ ученицима са сметњама у развоју

 • разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање деце са сметњама у развоју;
 • разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;
 • разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју;
 • познаје начине укључивања деце/ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;
 • зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;
 • познаје важност праћења напредовања и постигнућа у складу са стварним могућностима деце/ученика са сметњама у развоју;
 • разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање деце/ученика са сметњама у развоју у васпитно-образовни рад;

5. Професионални развој

 • познаје значај континуираног професионалног развоја;
 • упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;
 • разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;
 • познаје структуру стручних тела на нивоу установе;
 • учествује у припреми различитих облика стручног усавршавања на нивоу установе;
 • познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавања;
 • учествује у разним облицима стручног усавршавања;
 • прати развој савремене литературе и образовне технологије;

6. Документација

 • зна прописе из области образовања и васпиатња;
 • познаје права и дужности на радном месту;
 • упознат је са документацијом на нивоу установе;
 • разуме сврху педагошке документације;
 • зна да сачињава прегледе, извештаје и анализе у вези са различитим питањима образовно-васпитне праксе;
 • зна да води прописану и потребну документацију;
 • чува поверљиве податке о детету/ученику и његовој породици;
 • води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавање.
Comments