5. Библиотекар

На крају приправничког стажа библиотекар треба да:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада

 • познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада;
 • разуме интердисциплинарну природу предметних садржаја;
 • зна да креира подстицајну средину за учење и развој;
 • примењује индивидуални приступ ученицима током образовно-васпитног рада;
 • разуме улогу ученичких радова у образовно-васпитном процесу;
 • бира садржаје, методе, облике и технике рада у складу са условима у којима ради;
 • познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе и дидактичких средстава за остваривање образовно-васпитног рада;
 • познаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности
 • анализира сопствени рад;
 • користи истраживачки приступ у образовно-васпитном раду;
 • планира набавке књига у складу са потребама и интересовањима ученика и запослених;
 • помаже ученицима у налажењу и избору литературе за различите активности
 • помаже запосленима у избору и примени различите литературе за образовно-васпитни рад;
 • организује часове и различите типове активности у сарадњи са запосленима;

2. Праћење развоја и постигнућа ученика

 • разуме како се ученици развијају и како уче;
 • подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;
 • зна да ствара атмосферу поштовања различитости;
 • уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика;
 • развија код ученика навику за пажљивим руковањем наставним материјалима;

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

 • гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном процесу;
 • познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у образовно-васпитном раду;
 • поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;
 • одржава добре професионалне односе са колегама;
 • разуме важност тимског рада у установи;
 • размењује запажања и искуства са колегама;
 • познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања образовно-баспитних циљева и задатака;
 • информише кориснике о новим издањима;
 • организује сарадњу са позориштима, музејима, галеријама и другим установама и организацијама из области културе;
 • организује књижевне сусрете и трибине;
 • сарађује у организовању различитих облика ученичког стваралаштва;

4. Рад са ученицима са сметњама у развоју

 • разуме значај вршњачког утицаја и утицаја средине на развој и образовање ученика са сметњама у развоју;
 • разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;
 • разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју;
 • зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад;

5. Професионални развој

 • познаје значај континуираног професионалног развоја;
 • упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;
 • разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;
 • познаје структуру стручних тела на нивоу установе;
 • познаје елементе за планирања сопственог стручног усавршавања;
 • прати развој савремене литературе и образовне технологије;
 • учествује у разним облицима стручног усавршавања;
 • прати издавачку продукцију у складу са потребама школе;

6. Документација

 • зна прописе из области образовања и васпитања;
 • познаје права и дужности на радном месту;
 • упознат је са документацијом на нивоу установе;
 • зна да води прописану и потребну документацију;
 • води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавањима.
Comments