03. Научноистраживање васпитних појава (Методологија педагошких истраживања)

Са развојем педагошке науке развијана је и специфична методологија педагошких истраживања. Под педагошким истраживањем подра­зумевамо активност чији је циљ откривање и утврђивање законитости, унутрашњих веза и односа који владају у процесима и појавама васпитања. Под методологијом педагошких истраживања подразумевамо научну дисциплину у оквиру педагогије, која се бави проучавањем свих облика научног истраживања васпитања. Једноставније речено, то је део педагогије који проучава путеве (пре свега, методе, технике, инструменте и услове) научног сазнавања у подручју васпитања.

Методологија педагогије користи искуства логике, опште методологије научног рада и методологије друштвених наука; позајмљује и специфично прерађује истраживачке инструменте, уклапа се у њихове критеријуме и норме.