3.2. Врсте и ток педагошких истраживања

Основне врсте педагошких истраживања су:
 • фундаментална (основна питања педагогије, као што су природа и карактер васпитања, циљ васпитања, предмет педагогије),
 • развојна (предвиђање даљег развоја појединих васпитних појава),
 • примењена (оперативна, практична, емпиријска; на пример, примена нових уџбеника, наставних средстава, поступака и сл.).
Свако истраживање васпитних појава, ако жели да има карактеристике научног истраживања, мора да има један логичан ток и да одговори на основна питања:
 • 1. шта проучавати,
 • 2. како проучавати,
 • 3. помоћу којих метода, техника и инструмената.
Та питања се регулишу поступком пројектовања научног истраживања, тј. разрађивањем фаза (етапа, тока) истраживања. Некада се ради о једном, а некада и о три посебна и међусобно повезана пројекта:
 • идејном,
 • студијском и
 • техничком пројекту.
Већина научних истраживања васпитих појава има следеће фазе:

1. Избор и формулација предмета истраживања, дефинисање основних појмова и упоредо прикупљање и проучавање литературе.
2. Одређивање циља, конкретизација задатака истраживања и постављање истраживачких хипотеза (претпоставки).
3. Избор, разрада и припрема научноистраживачких метода, техника и инструмената.
4. Прецизирање популације и узорка истраживања.
5. Прикупљање података и истраживачких чињеница.
6. Обрада података (са статистичком обрадом).
7. Анализа и интерпретација резултата, извођење закључака.
8. Писање извештаја, објављивање, популаризација резултата и евентуална примена у пракси.


У истраживању васпитих појава користе се разноврсне научноистраживачке
 • методе (историјска метода, дескриптивна метода, метода педагошког експеримента),
 • технике (систематско посматрање, интервјуисање, анкетирање, тестирање, скалирање, социомиетријска техника) и
 • инструменти (протокол посматрања, анкетни листови, тестови, скале судова).
Због многоструке условљености и сталне променљивости васпитних појава, у педагошким истраживањима је нарочито важно водити рачуна о репрезентативности узорка и квалитету инструмената помоћу којих прикупљамо податке или вршимо мерења. Узорак испитаника треба да својом унутрашњом структуром, верно одсликава популацију на коју ће се односити закључци истраживања. У супротном, резултати истраживања неће имати шири и трајнији значај.
Основне фазе једног истраживања

Истраживачки инструменти, такође, морају задовољити неке опште захтеве да би се могли користити у педагошком истраживању:
 • инструмент мора бити ваљан, тј. он мора мерити само оно за шта је конструисан
 • инструмент мора бити поуздан, тј. мора да у свим условима, што тачније мери управо оно што се жели мерити,
 • инструмент мора бити дискриминативан, тј. мора јасно издвајати оно што се мери од свега осталог;
 • инструмент мора бити обухватан, тј. мора да што је могуће потпуније покрије проблем истраживања
 • сваки инструмент треба да буде једноставан и практичан, како би се могао што економичније и лакше користити у истраживању.
Comments