3.3. Коришћење тестова знања

Искуства педагошке методологије користимо и у свакодневном раду наставника и других стручњака који раде у васпитној и у школској пракси. На пример, приликом упознавања и праћења развоја ученикове личности, вредновања ефеката сопственог наставног рада, оцењивања ученика и тако даље.

Нарочито су у честој употребу тестови (на пример, тестови знања, тестови умешности, тестови интересовања, тестови појединих карактерних и вољних својстава личности, тестови интелигенције итд.). За рад наставника је посебно значајно да познаје поступак израде и примене тестова знања.
  • стандардизовани, нормирани или баждарени тестови = тестови који су прошли строгу процедуру стандардизације и који обично имају ширу и трајнију употребу.
  • неформални, нестандардизовани, ненормирани или небаждарени тестови – тестови који нису прошли процедуру провере и стандардизације и које најчешће састављају сами наставници за своје конкретне потребе. Међутим и при њиховој конструкцији наставници треба да се придржавају одређених критеријума.
Тест знања треба у себи да садржи разноврсне типове задатака. Ми ћемо дати примере задатака на основу чињеница и података који су изложени у овом уџбенику.
Типови задатака у тестовима знања:

1. Присећања
Научна дисциплина педагогије која се бави питањима преваспитавања осуђених лица зове се ……………………………………………………………………..

2. Допуњавања
Теорије које прецењују улогу .................... ...................... зову се нативистичке, а теорије које процењују улогу зову се социологистичке.

3. Двочланог избора
Педоцентризам је схватање у педагогији које тражи да се изврши централизација свих педагошких мера и активности и да њима руководи наставник.
а) да б) не

4. Вишеструког избора
Научна дисциплина која проучава проблеме васпитно-образовног рада у условима наставе зове се:
а) ергономија б) дидактика
ц) логопедија д) хеуристика

5. Упоредивања
Испред назива књига, напишите бројеве који означавају ауторе који су их написали:
 1. Велика дидактика   А.С. Макаренко
 2. Емил или о васпитању  Ж.Ж. Русо
 3. Материнска школа  М.Ф. Квинтилијан
 4. Педагогија и демократија  Ј.А. Коменски
 5. Педагошка поема  Џон Дјуј
 6. Образовање говорника   

6. Сређивања
Приликом упознавања будућих наставника са основним проблемима дидаклике, треба се придржавати одређеног редоследа. Означите редним бројевима од I до IV редослед за следеће проблеме:
( ) Настава као процес
( ) Проверавање и оцењивање знања
( ) Теорије о избору наставних садржаја
( ) Понављање и вежбање у настави

Решење: Тачни одговори су следећи:
а) пенолошка педагогија,
2) наслеђа; средине,
3) не,
4) дидактика,
5) 5,2,6, 1 и 3,
6) I, IV, II, III.
Comments