4.1. Основни чиниоци система васпитања

Васпитање је органски везано и прожима се са другим људским активностима и присутно је у скоро свим међуљудским односима. Управо због тога је свако организовано друштво поклањало изузетну пажњу васпитној делатности. Васпитање данас није сведено само на једну уску делатност одређене групе људи, који би је обављали по професији, већ је организовано врло широко, као облик друштвеног односа. Зато и кажемо да васпитава читав друштвени контекст и да су веома бројни и
разноврсни чиниоци, односно фактори васпитања.

Под појмом „чиниоци васпитања" подразумевају се сви чиниоци који директно или индиректно учествују у васпитању и доприносе остварењу циља и задатака васпитања.

Ти чиниоци су бројни:
 • породица (родитељи и чланови породице),
 • другови и суграђани (вршњаци, пријатељи, организације у месној заједници),
 • дечји вртићи и разни типови школа,
 • библиотеке, музеји, дечји културни центри и
 • средстава комуникација.
Било би веома тешко саставити списак учесника у васпитању и образовању младих и одраслих, а још теже их рангирати по степену значаја и учествовања у процесу васпитања. Чиниоци васпитања нису исти у свим друштвима, а такође и њихов значај и утицај се мења. Поједини чиниоци, који су некада били одлучујући (стари људи, црква и сл.), данас имају све мањи утицај, а јављају се нови и све разноврснији чиниоци (штампа, телевизија, јавне манифестације, путовања и сл.).

Они се међу собом разликују и по начину односа према васпитању као делатности, као и у погледу организованости васпитних активности. У школи се овом послу приступа плански, систематски и организовано, а у неким радним организацијама из области науке и културе, узгред и поред редовног посла.

Систем васпитања је друштвено и историјски условљен и променљив. Некада је систем васпитања схватан уже и односио се претежно на школе и установе које је организовала држава за потребе васпитања деце и омладине. Данас се васпитни процес одвија перманентно, током читавог живота појединца и све је мање лоциран у школама, а све више постаје саставни део друштвеног и личног живота и рада сваког нашег грађанина.

Због тога се и традиционални појмови „школа" и „школски систем" знатно мењају. Пратећи историјски развој школе можемо запазити да на облике јављања и трансформисања школе утичу бројни фактори:
 • друштвено уређење,
 • степен научно-техничког развитка,
 • економска развијеност,
 • ниво културног развитка,
 • традиција, као и
 • развијеност науке, а пре свега педагогије.
Систем васпитања је веома тешко шематски приказати, управо због сталне променљивости значаја и улоге појединих учесника у васпитању. Ипак, на основу степена организованости, систематичности и друштвеног утицаја, покушали смо да све чиниоце класификујемо у три групе (као што је приказано на следећој шеми).

Најшири појам је појам систем васпитања и тај систем је најразуђенији и најотворенији, ужи појам је систем образовања (у коме су заступљене институције које првенствено образују), а још ужи појам је систем школства (у коме су дечји вртићи, основне, средње, више и високе школе и школе за одрасле). Пошто је класични школски систем проширен и са више институција које нису школе у традиционалном смислу речи, ми данас све више говоримо о систему васпитно-образовних установа (тако да у појам школски систем, поред школа укључујемо и дечје вртиће и сличне институције).

Школски систем (систем васпитно-образовних установа) је окосница сваког система васпитања, пошто су ове установе (радне организације) друштвено-политички, радно-педагошки и организационо међусобно повезане и основни циљ им је остваривање васпитне делатности.

Основни чиниоци система васпитања

Познато је да је друштвене појаве тешко приказати шематски, јер су оне врло променљиве и није их лако међусобно раздвојити, омеђити и дефинисати. Улога и утицај појединих чинилаца васпитања се стално мења, чак и у краћем временском периоду и у истој друштвеној средини (рад библиотека, друштава, политичких и сродних организација и сл.). Чак и основна школа има другачији утицај и организацију ако је интернатског типа, или, пак, средња школа ако је непосредно повезана са производном организацијом.
вни чиниоци система васпитања
Comments