4.3. Установе за предшколско васпитање и образовање деце

Друштвена средина организује разноврсне облике васпитног рада са предшколском децом. Васпитање и образовање предшколске деце остварује се систематичније у установама за предшколско и основно васпитање и образовање, а делимично и у неким другим облицима:
a) дечји вртићи (у чијем саставу су најчешће и дечје јасле, тј. гмпе деце до 3 године),
b) васпитне групе предшколске деце при основним школама (за децу старијег предшколског узраста),
c) други организовани облици васпитно-образовног рада са предшколском децом:
 • радне организације у области здравства и социјалне заштите (домови за децу без родитеља),
 • дечји диспанзери, клинике за мајку и дете, патронажна служба, саветовалишта и сл.),
 • делатност месних заједница на плану бриге о деци предшколског узраста (најчешће у великим стамбеним блоковима),
 • активност организација удруженог рада и брига о предшколској деци радника,
 • игралишта у насељу, зелене површине, спортски објекти, рекреативни објекти и простори за игру деце (паркови, шеталишта, градски зелени појас),
 • делатност организације у области културе, спорта и јавног информисања.
Задаци дечјих вртића и васпитних група при основним школама произилазе из општег циља развоја свестране личности. Поред очувања здравља и физичког развоја деце, треба развити њихове интелектуалне и друге способности, стварати основу за морални развој, неговати љубав према вредностима нашег друштва и формирати радне навике и навике културног понашања. Такође имају и низ специфичних задатака: навикавање деце на колективан живот и рад, њихово припремање за полазак у школу, помоћ деци из неповољних културних и економских средина (породица), помоћ деци која су лакше ометена у развоју, као и педагошка помоћ родитељима и њиховом васпитном раду са децом.

Програм и садржај рада дечјих вртића и васпитних група при основним школама је врло разноврстан и богат. Окосница и срж тог програма су следеће програмске области:
 • физичко и здравствено васпитање деце,
 • упознавање околине (природне и друштвене),
 • развој говора,
 • формирање почетних математичких појмова,
 • ликовно васпитање, и
 • музичко васпитање.
Деца су у дечјим вртићима подељена најчешће у три узрасне групе:
 • млада (3-4 године),
 • средња група (4-5) и
 • старија узрасна група (5-6 година, односно до поласка у школу).
Број деце у групи је 20 (млада), 24 (средња), односно 28 (старија). Педагошки гледано, најповољнији број деце у вртићу је око 100.
Comments