5.1. Основна школа

Под основним васпитањем и образовањем подразумевамо васпитање и образовање које је неопходно сваком нашем грађанину да би се успешно укључио у друштвени живот и да би започео своје професионално образовање. Оно је уставно право и обавеза свих грађана.
Основно васпитање:
 • у основним школама, и
 • у школама и за основно образовање одраслих,
 • у школама и на течајевима народних универзитета и културних центара,
 • путем акција за описмењавање становништва,
 • у образовним центрима предузећа и слично.
Основно образовање је обавезно за сву децу и омладину од 7 до 15 година. Одрасли могу стећи основно образовање и у краћем временском периоду (4 године).

Друштвена заједница обезбеђује свима основне услове за стицање основног васпитања и образовања:
 • школски простор и опрему школе,
 • одговарајући територијални распоред и доступност школе,
 • наставни кадар,
 • одговарајуће стручне службе за функционисање школског система, а
 • одређеним категоријама ученика и средства, уџбенике и школски прибор, као и
 • средства за допунску исхрану и превоз ученика који су удаљени од школе или се налазе у неповољним материјалним приликама.
Постоји стална тежња да сви ученици буду у приближно једнаким условима ради стицања основног васпитања и образовања. Обезбеђење основних услова се заснива на принципима солидарности и узајамности.

У систему васпитања основно образовање и основна школа имају посебан положај, а у нашем друштву се чини све како би се број становника без потпуног основног образовања свео на што мању меру.

Поред обавезног основног васпитања и образовања, може се стицати и основно музичко, односно основно балетско васпитање и образовање. Ово основно васпитање и образовање није обавезно, али за ученике може бити бесплатно.

Наша основна школа има следеће битне одлике:
 • у њој дају основна односно елементарна знања, и навике које су неопходне сваком грађанину за свакодневно међусобно општење и обављање животних функција.
 • називају је и базична школа јер представља темељ за даље опште и професионално образовање у другим школама на средњем и високом ступњу;
 • основна школа има општеобразовни карактер, тј. даје она знања и развија оне способности које су неопходне свим члановима једног друштва.
 • она је у нашој земљи и обавезна.
 • у складу са нормом обавезности она је и бесплатна,
 • основна школа је код нас осморазредна,
 • то је најмасовнија институција за васпитање и образовање
 • основна школа је код нас државна установа и не може бити организована од стране приватних лица
 • наша основна школа је јединствена школа, јер, на нивоу основног васпитања и образовања код нас нема дуализама и више школских путева. Принцип јединствености не треба да спречава развој индивидуалности и стваралачких способности појединаца;
 • основна школа, је у нашој земљи одвојена од цркве.
 • у основној школи се посебна пажња обраћа на националне карактеристике ученика и настава је на матерњем језику;
 • у основној школи је обезбеђена и равноправност оба пола
 • процесом демократизације друштва, основна школа ће се све више отварати према локалној друштвеној средини и породици, а организационо ће се све више богатити елементима самоуправности и аутономности;
 • наша основна школа није селективна институција, већ има обавезу да свој деци пружи потребне услове да према својим могућностима стекну основно образовање и развију своје способности.
Comments