5.3. Структура васпитно-образовних активности основне и средње школе

Реализација права и обавеза, законских решења, утврђених циљева и задатака васпитања и образовања, у крајњој инстанци зависи од унутрашње структуре и организационог модела самих школа.

У класичној организационој шеми основне и средње школе постојала је подела на:
а) наставу,
б) ваннаставни рад, и
ц) културну и јавну делатност школе.
У већини случајева рад школа се сводио на извршавање обавеза из домена наставног рада, тако да је школа стално била под оптужбом да је (м)училиште, место где се само образује али не и васпитава, да припрема за живот али да није и место где може да се на задовољавајући начин живи, и тако даље.

Савремена школа има веома богату структуру разноврсних васпитно-образовних и других активности, не само са ученицима, већ и са другом децом (предшколском, децом из суседства, бившим ученицима), родитељима (сарадња са родитељима ученика, учешће родитеља у остваривању појединих програма, педагошко образовање родитеља) и осталим грађанима (образовна понуда за одрасле, школа као педагошки центар локалне средине и сл.). Отвореност савремене школе се огледа у њеном утицају на грађане, у пријему утицаја из свог окружења, и уопште у начину приступа у креирању и реализацији васпитно-образовних програма.
 • Сарадња са светом рада,
 • Професионално информисање и професионална оријентација су активности школе које ће бити од користи и ученику и породици и друштвеној средини.
 • Културна и јавна делатност школе показују да школа није нека, од деце и грађана отуђена „бастиља" и фетишизирана „тамница душа", већ да је најомиљенија културна установа у насељу и средиште за окупљање свих оних који једни друге васпитавају.
 • Она организује корективни педагошки рад са онима који не остварују планиране задатке васпитања, приблжава се на посебан начин деци која су блаже ометена у развоју; а с друге стране, излази у сусрет талентованима (музичко и балетско васпитање, посебни програми за изнадпросечне ученике, за интелектуалне радозналце и сл.).
 • Она прави еколошке програме и води акције за заштиту и унапредење здравља и животне средине.
Разгранат систем васпитно-образовних делатности савремене школе може и ученика да стави у једну сасвим нову позицију: да коначно једном од пасивног објекта који је предмет васпитања, пређе у позицију активног субјекта. Настава је, свакако, централна активност и основна обавеза у свакој школи. Она не сме бити потцењена, али и она мора бити организована на разноврсне начине. Разграната понуда обавезних, изборних и факултативних програма, у разним комбинацијама; теоријских и практичних; на наставном часу, ван наставе у школи или ван школе, у слободном времену ученика. И то тако, да та разноврсност буде усклађена са индивидуалностима ученика.

Структура васпитно-образовних активности школе

Први слој:
Настава и активности у директној вези са наставом: -
а) Обавезне активности )
 • обавезне наставне активности
 • обавезни практични течајеви
 • обавезне ваннаставне активности
б) Изборне активности
 • изборна настава
 • изборне ваннаставне активности
ц) Факултативне активности
 • факултативне наставне активности
 • факултативне ваннаставне активности (слободне активности)
д) Феријална и професионална пракса

Врсте наставе (васпитно - образовног рада):
 • редовна настава - допунска настава
 • припремна настава - додатна настава
 • продужна настава - рекреативна настава
 • пригодна настава (школа у природи)
Други слој:
 • Друштвено-користан рад ученика
 • Друштвене и ваншколске активности ученика и рад дечјих и омладинских организација, друштава и удружења
 • Ученичка самоуправа и рад ученичких заједница
 • Заштита и унапређивање здравља, животне средине и хуманих односа меду половима
 • Специјални васпитно-образовни рад - корективни педагошки рад
Трећи слој:
 • Васпитно-образовни рад у институцијама ван школе (библиотеке, галерије, музеји, културни центри)
 • Културна и јавна делатност школе
 • Професионална оријентација
 • Делатност родитеља у школи и сарадња школе са родитељима
Четврти слој:
 • Организовање предшколског васпитања
 • Образовање (основно) одраслих
 • Основно балетско и музичко васпитање и образовање
Comments