5.4. Установе за образовање и васпитање деце ометене у развоју

На посебно организован начин и са посебно школованим кадровима наша друштвена заједница обезбеђује деци ометеној у развитку, предшколско, основно и средње васпитање и образовање, оспособљавање за рад и укључивање у разноврсне облике живота.

Васпитно-образовни рад се организује у зависности од степена и категорије ометености:
1. деца ометена у менталном развитку,
2. са поремећајима говора,
3. са оштећеним видом,
4. са оштећеним слухом,
5. телесно инвалидна деца,
6. деца вишеструко ометена у развитку.
Тимови стручњака евидентирају и категоризују децу ометену у развитку.
У организационом погледу специјално васпитање и образовање се остварује у више различитих облика: у специјалним васпитно-образовним установама (школама) за предшколско, основно школско и средње васпитање, или у специјалним заводима и специјалним центрима за радно оспособљавање (са интернатским смештајем или без њега). Такође се специјална одељења могу оснивати и при редовним основним школама за одређене категорије ометености.
У новије време све је све заступљенија теза да је за одређене категорије лакше ометености специјални васпитно-образовни рад боље организовати у редовним школама.

Специјални васпитно-образовни рад у редовним основним школама може бити организован на више начина:
  • а) да један специјални педагог по одређеном распореду ради у више школа у граду или на подручју општине,
  • б) да свака школа има по једног специјалног педагога за одређену врсту ометености, а да деца из околних школа долазе на третман, и
  • ц) да се и у седишту региона оформи педагошко-психолошко саветовалиште у које ће се упућивати оваква деца на испитивање и третман.
Comments