5.5. Више школе и факултети

Оспособљавају кадрове претежно за област производног рада. Образују кадрове на нивоу VI степена стручне спреме, трају по правилу четири семестра (две године), а изузетно пет семестара.

Више школе су организоване на принципу студија (предавања, вежбе, семинари, консултације, пракса, испити). Раније су биле у саставу универзитета, а данас су организоване у оквиру посебне заједнице виших школа. Више школе су претежно оријентисане ка струци (практичном занимању), а факултети имају наглашену научну оријентацију.

Факултети имају троструку функцију:
  • образују високостручне кадрове за разна подручја друштвеног живота и производног рада,
  • организују и унапређују одговарајућу научну област и
  • формирају научни кадар.
Настава на факултетима траје најчешће четири, а ређе пет и пет и по година. Завршавањем основног студија стиче се VII-1 степен стручне спреме, а завршавањем постдипломских студија стиче се ВИИ-2 степен (специјализација, магистратура). На факултетима који испуњавају одређене научне критеријуме може се покренути поступак за стицање VIII степена стручне спреме, тј. за стицање доктората наука. Студије могу бити редовне или ванредне.

Универзитет може да представља самосталну целину и организационо јединство више факултета, а може да представља и форму удруживања већег броја међусобно независних факултета.

Постоје и високе школе које трају четири године, имају режим студија сличан као на факултетима, али је њихова оријентација стручна, а ређе научна. Такође се за поједине високошколске установе користи и назив академије, претежно у области уметности (ликовна, музичка; војна академија, политехничка академија и сл.).
Comments