6.4. Васпитни значај средстава масовног комуницирања (штампе, радија, телевизије, филма)

Међуљудско комуницирање развијало, од појединачног и групног ка масовном комуницирању великог броја људи, што је у последњем веку условљено развојем средстава масовног комуницирања - штампе, радија, телевизије и филма.

У области васпитања све је израженији афирмације ваншколских чинилаца васпитања и укидања монопола уџбеника, као доминантног и јединог извора знања. Све је већи утицај вануџбеничких, ванкњишких и ванучионичких извора знања - листова за децу, телевизијских емисија, филмова, енциклопедија, научно-популарне литературе, јавних манифестација, путовања и слично.

Штампа и дечја штампа

Још су Стари Грци говорили ,,да физичка сила није ништа у поредењу са снагом речи", а појавом штампе та снага се многоструко увећала. Комбинујући штампану реч са сликом (а Стари Кинези су говорили да „слика говори хиљаду речи"), хиљаде листова и часописа, у милионским тиражима, кмже светом, пружајући људима информацију, поуку, па и забаву.

Листови намењени деци и омладини имају посебан друштвени и педагошки значај и одговорност. садржаји у њима су дати популарно, атрактивно и динамично; илустрације, стрипови и колоричност привлаче пажњу младих; садржаји у њима су актуелни и односе се на најновије догадаје у науци, култури, спорту и друштву уопште. Садржина штампе се усваја спонтано и ненаметљиво, у времену које читаоцима одговара; исте садржаје рножемо читати више пута, и што је врло значајно, штаимпа је трибина за афирмацију стваралаштва деце.

Могућности коришћења штампе у васпитно-образовном раду су вишеструке: на часовима редовне наставе, за додатни наставни рад са бољим ученицима, у раду секција слободних активности (нпр. листови за техничко образовање).....

Изузетно значајну васпиту улогу имају листови, часописи и зборници које припремају, уређују и издају ученици у школама или организацијама око којих се окупљају млади. Школски листови су истовремено и средство информисања ученика и трибина слободног изражавања мисли.

Филм

Филм је врло брзо постао средство масовне забаве, да би данас његова функција била многострука: филм је данас и уметност и документ и средство васпитно-образовног рада, као и средство забаве и разоноде.

У васпитно-образовном раду се доста користиме техничке предностими које пружа филм: он синтетизује слику у покрету са говором, шумовима и музиком; њиме се могу приказати далеки и детету недоступни предели, а микроскопским снимањем за око невидљиве појаве и процеси, убрзаним и успореним снимањем они се могу прегледно приказивати; „авионским снимцима" се могу приказати читави предели, а филмском монтажом и анимирањем филмског снимка могу се прилагодити намени и узрасту ученика.

Радио и телевизијске емисије

За остваривање циљева и задатака васпитања, поред информативних и општеобразовних програма, нарочито су значајне емисије намењене деци и омладини и емисије радио и телевизијске школе. Постепено пролази време вербализма и „језичке тираније", време „књишке школе" и бубања, а све више се личност формира и мења под утицајем живомих ситуација у које је укључена.

Не треба занемарити ни утицај неких других средстава, која делимично улазе у категорију средстава масовног комуницирања: књиге, плакати, леци, серијска производња уметничких дела, дискографска продукција, позоришне представе, а посебно комуницирање и размена података и информација уз помоћ компјутера.
Comments