6.5. Васпитање и образовање одраслих

Појам „образовање одраслих" је у свом настанку означавао претежно образовне активности компензацијског карактера у односу на школовање у периоду детињства и младости. Данас, под тим појмом подразумевамо образовање и васпитање личности одраслог у његовом континуитету, јединству и целовитости. Оно се уклапа у савремену филозофију доживотног (сталног, перманентног) васпитања и образовања човека и са претходним етапама чини то интегрално јединство.

Васпитање и образовање одраслих треба да задовољи њихове потребе у сфери рада (професије), културе, друштвено-политичког живота, породичног живота, слободног времена и рекреације. Остварује се у друштвено-институционалним и самообразовним формама, са или без помоћи друштвене заједнице.

У прошлости се образовање одраслих појављивало као „народно просвећивање", као „даље" или „продужно" образовање, као надокнађдивање онога што је пропуштено у току редовног школовања. Данас се тежи ка заснивању целовитог система васпитања и образовања одраслих, како у школама, тако и у ваншколским институцијама и њиховом слободном времену. Границу између васпитно-образовних, културних и друштвених активности одраслих није ни потребно прецизно одређивати и све се оне обједињују, међусобно усклађују и допуњују у оквиру образовања одраслих.

За одрасле, посебно у већим градовима, постоји богата образовно-културна понуда: предавања, разговори, трибине, течајеви, семинари, конгреси, симпозијуми, саветовања, путовања, летње и зимске школе; постоје бројни часописи и популарна литература и тако даље.
Comments