07.1. Неопходност познавања личности васпитаника

На развој детета и одраслог утичу бројни чиниоци, намерни или ненамерни, стални или повремени. Васпитање се издваја, по значају и моћи утицаја, управо због својих карактеристика:
  • свесности,
  • целисходности,
  • систематичности и
  • организованости.
Да би васпитач успешно остварио своје задатке, неопходно је да добро познаје:
  • општи процес развитка личности,
  • карактеристике етапа кроз које пролази тај процес,
  • факторе који утичу на развитак сваке личности, као и
  • индивидуалне особености сваког васпитаника.
Такође се све ово односи и на ученичке колективе са којима васпитач ради, јер и они имају своје развојне карактеристике и специфичности.

На основу познавања својих васпитаника и васпитних ситуација, васпитач може одређивати положај и активности васпитаника, бирати средства рада и најоптималније методске поступке. У томе се и разликује научно заснован педагошки рад, од стихијног и несвесног утицања на људе у својој околини.

Планско и систематско праћење васпитаника и прикупљање података о њиховим развојним карактеристикама и активностима, треба да буде у служби бољег упознавања њихових личности и евентуалних развојних проблема.

У нашој основној школи, врши се систематско прикупљање и евидентирање следећих података које треба да садржи "Лични картон ученика": општи подаци о ученику (адреса, укљученост у предшколско васпитање и сл.), породични услови (подаци о родитељима и карактеристике породице), физички и здравствени развој ученика (карактеристике и промене у телесном развоју), понашање ученика у школској средини и однос према раду (однос према друговима, наставницима, активност, радне навике), друштвене активности и задужења у разреду и школи (у Дечјем савезу и сличним организацијама), интересовање склоности и способности значајне за професионалну оријентацију (ангажовање у слободним активностима, професионална интересовања), и општи суд одељењског старешине о ученику на крају основног школовања (радне навике, постигнути резултати, истакнуте наклоности и слично).

За уношење података су одговорни учитељ, одељењски старешина и наставник физичког васпитања, а потребно је консултовати и школског лекара, педагога и психолога. Неопходно је узети у обзир и мишљење чланова разредног већа и одељењске заједнице ученика (посебно када се ради о процени особина ученика). Лични картон се води за све време трајања основног школовања и његов садржај је доступан само одељењском већу, школском педагогу и психологу, и по правилу, родитељу одређеног ученика. Подаци не региструју само стање у појединим разредима, већ и промене, што је посебно значајно у раду са ученицима који заостају у школском раду и учењу и ученицима који показују посебне склоности, способности и обдарености за поједине активности.
Comments