07.2. Општа питања методике васпитања свестране личности

Педагошка наука не обрађује само теоријске ставове о суштини, карактеру, циљевима и задацима васпитања (одговор на питање "шта"), већ уједињује теоријску и практичну сферу васпитања и одговара на питање "помоћу чега" (посредством којих садржаја, путем којих активности и помоћу којих средстава), као и на питање "како", тј. нуди методичка решења за реализацију целокупног васпитања. Наравно, не самостално и изоловано, већ у интеграцији са другим наукама и људским делатностима које проучавају и прате развој човека (посебно младих).

Пошто су у досадашњем развоју васпитања, а посебно школе, били фаворизовани образовање и настава, тако су и у оквиру педагошке науке више развијене дидактика и посебне методике појединих наставних предмета, а занемарена су општа методичка питања васпитања целовите и свестране личности и нека посебна методичка питања појединих васпитних подручја (на пример, методика моралног васпитања, методика естетског васпитања, методика васпитања у оквиру слободног времена и сл.). Управо су занемарена она питања која представљају „надградњу" (на пример, изграђивање убеђења, ставова, погледа на свет).

Такође је, нарочито важно, да сваки посленик у области васпитања, буде свестан чињенице да не постоји аутоматизам између образовања и васпитања, тј. између усвојених знања (у неком наставном предмету, на пример) и убеђења, ставова и погледа на свет које треба изградити. Сваки наставник је истовремено и васпитач.

Даљи развој методике васпитног рада условљава и чињеница да се у савременом свету јавља све већи број паразитарних фактора који ометају процес васпитања. Излаз није у изолацији васпитаника и васпитних институција (школа), у тзв. феномену "стакленог звона", већ у директном супротстављању свим негативним појавама, управо, квалитетнијим и ефикаснијим васпитним процесом.

У целокупној организацији васпитне делатности стално се провлаче три основна питања:

1-којих се принципа (начела) треба придржавати у васпитању,
2-којим начинима и методама и
3-помоћу којих средстава остваривати васпитни рад.
Comments