07.3. Општи принципи васпитног рада

Принципи су руководећа начела којих се морамо придржавати у васпитно-образовном раду. Они су претпоставка за успешан рад сваког ко се бави васпитањем.

Принципи полазе од друштвених захтева и психофизиолошких карактеристика ученика. Принципи васпитања садрже и одређену регулативност (говоре о одређеним односима који треба да владају у васпитању), нормативност (одређују најбитније норме понашања учесника у васпитању), целисходност (јасно усмеравају васпитни процес), корелативност и интегративност (функционално повезују васпитни рад на свим нивоима и у свим васпитним ситуацијама). Захваљујући њима, васпитање није препуштено импровизацији и личном нахођењу појединаца.

Најважнији принципи за правилно и ефикасно одвијање васпитног процеса:

1.принцип научне заснованости и позитивне васпитне усмерености свих активности,
2. принцип свесне активности,
3. принцип хуманости и демократичности васпитања,
4. принцип индивидуализације и социјализације у васпитању,
5. принцип јединственог деловања свих чинилаца васпитања.


У оквиру принципа васпитања, педагошка наука формулише и посебна правила, која имају уже подручје важности, али не и мањи значај. На пример, у оквиру дидактичког принципа поступности, формулисана су четири правила поступности: од ближег ка даљем, од лакшег ка тежем, од познатог ка непознатом, од простог ка сложеном.

Принципи имају снагу тек онда када постану наставников лични оријентир на нивоу убеђења.

Нема универзално важећих наставних принципа који би важили за сва времена и
школе у различитим друштвима. Мењају се њихови називи, а још чешће њихова садржина.
Зато их свака педагогија и васпитна пракса на нови начин формулише.