09.2. Професионалне функције наставника

У раду наставника веома је важно да буду усклађене његове наставне, васпитне и друштвене улоге.

У односу на ученике, наставник треба:

а) да их на научно заснован и стручан начин упознаје и да прати њихов развој,
б) да преноси знања, изграђује умења и навике и развија способности,
ц) формира код њих сасвим одређени поглед на свет,
д) утиче на развој њихових црта воље и карактера, и
е) да их укључује у друштвене активности.

Радни задаци наставника су сложени и обимни. Без обзира који наставни предмет предаје наставник моиа самостално да:
  • операционализује циљеве и задатке васпитања (да сам пред собом зна шта хоће);
  • бира, програмира, адаптира и планира садржаје;
  • бира и модификује методичке поступке;
  • да стручно и вешто управља васпитном ситуацијом;
  • да подстиче и каналише активност ученика;
  • да делује компетентно и да успешно интегрише све елементе наставног процеса; и,
  • да сарађује са ученицима, другим наставницима, колегама и родитељима.
Савремени наставник није само предавач, већ и васпитач; он брине о целовитом развоју ученикове личности, о социјализацији и међусобним односима ученика у одељењу и школи; ученици очекују да им он буде пријатељ коме се могу поверити и од кога могу затражити помоћ; неко са ким могу разговарати и о проблемима науке, културе, уметности и свакодневног живота, без обзира који наставни предмет предаје и за шта је задужен. Наставник постаје "трећи родитељ" у најхуманијем смислу те речи.

Друштвена улога и функције наставника се мењају и у зависности од карактеристика самих односа у васпитању. У ауторитарној васпитно-образовној организацији наставник је у целокупној активности и околини доминирајућа личност. У демократично организованом васпитном миљеу он поступа као личност која равноправно са ученицима и родитељима учествује у васпитању (партнерска педагогија).

Некада је наставник био основни и главни, а често и једини носилац образовне и васпитне делатности у школи. Данас се ситуација знамо изменила. Школски педагози, психолози, социјални и здравствени радници, васпитачи у продуженом боравку ученика; библиотекари, инструктори, координатори професионалне праксе, сарадници у школским ради­оницама, техничари и лаборанти, медијатекари, програмери. Ван школе раде разна саветовалишта, за болести зависности као што су дрога, алкохолизам, пушење; за брак и породични живот; водитељи програма Дечјег савеза и осталих активности у слободном времену деце и слично. Са свима њима наставник треба да успешно сурађује, усклађује своје активности и своје васпимтно деловање.

Школски педагози и школски психолози играју веома велику улогу у правилном одвијању и остваривању образовног и васпитног рада у школи, а посебно у решавању проблема на које се у том раду наилази. Основна подручја рада ових стручњака су следећа: унапређивање наставе, образовне и васпитне делатаости у школама; уношење нових метода, начина и средстава у тај рад; утврђивање успеха применом објективних инструмената, анализа тога успеха и предлагање мера за његово побољшавање; утврђивање оптерећености ученика радом и обавезама; помоћ у одабирању обдарене деце и у организацији додатае наставе, односно помоћ у одабирању оних који заостају и организовање допунске наставе ....
Comments