01. Психологија - предмет и гране психологије

Проучава психички живот или психичку стварност.
Психички живот чине психички процеси, психичке особине и њихово манифестовање у понашању.
Психички процеси код људи могу бити:
 • интелектуални (као што су опажања, учење, памћење и мишљење);
 • емоционални (осећања);
 • когнитивни или вољни као што су мотивација и вољње радње.
Под психичким особинама  подразумевају се реалативно трајне одлике појединца као што су:
 • навике,
 • способности,
 • темерамент,
 • потребе,
 • интересовања и
 • друге особине личности
а које као и психички процеси долазе до изражаја у понашању људи, у њиховим поступцима и реаговањима.

Психологија као наука

Проучава психички живот изучавајући две врсте  појава.

 • Прво, то су поступци и реаговања појединаца, које могу опажати остали људи.
 • Друго, на основу непосредног искуства које имамо ми сами и које имају други људи о својим доживљајима.
Психологију као сваку науку карактерише изучавање појаве према утврђеним поступцима - научним методама и техникама, као и повезивање нових сазнања са већ стеченим знањима.
Важна одлика психологије је је да она своје закључке изводи на основу брижљивог прикупљања и проверавања података.
Психологија се може дефинисати као систематско изучавање психичког живота људи и животиња, а на основу проучавања објективног понашања и непосредног искуства.
Теоријски задатак психологије је упознавање карактеристика и законитости психичког живота.  Сврха теоријског истраживања у психологији је упознавање једног дела стварности - психичке стварности. Психологија би требало да одговори на три питања:
 • ШТА?  - то јест да што потпуније опише психичке појаве
 • КАКО? - то јест да покаже како се одвијају психички процеси и како се формирају психичке особине
 • ЗАШТО? - значи да открива узроке појединих психичких појава и објашњава поступке људи.

Психолошке науке:

Психологија је систем научних дисциплина које повезује изучавање психичког живота.

Теоретске дисциплине:
 • Општа психологија (психа)
 • Физиолошка психологија
 • Развојна психологија (развој психичког живота од рођења до смрти)
 • Социјална психологија
 • Психологија личности
Примењене дисциплине:
 • Педагошка психологија (васпитање и образовање)
 • Клиничка психологија
 • Ментална хигијена
 • Психологија рада

Психа:

 • интелект (опажање, учење, памћење, мишљење)
 • емоције (осећања)

Методе (начини) психолошких истраживања:

 • Објективне методе – реални подаци (посматрање)
 • Субјективне методе – доживљаји (самопосматрање)
 • Експериментална метода – системско мењање услова неке појаве
 • Неекспериментална метода – систематско посматрање циља

Технике (средства) психолошких истраживања:

 • Упитник – писмени систем питања отвореног и затвореног типа
 • Интервју – усмена питања и одговори (разговор)
 • Скала процене – скалирање појаве или особине
 • Анкета – истраживање групе помоћу узорка
 • Психо Тест – проверавање психичких својстава (способности, личности, знања)

Органска основа психичког живота:

 • Нервни систем – регулише рад органа, двосмерна веза организма са окружењем, памћење
 • Рецептори – чула
 • Ефектори – мишићи и жлезде

Нервни систем:

 • централни (мозак -мождана кора: сензорне, моторне и асоцијационе зоне и кичмена мождина)
 • периферни (нервне ћелије и влакна (неурони) у чулима и мишићима)

Жлезде:

 • са спољашњим лучењем (пљувањна, знојне,...)
 • са унутрашњим лучењем у крв
 • Хипофиза – регулише остале жлезде
 • Надбубрежна – (лучи адреналин) емотивне активности
 • Штитна (тироидна) – регулише метаболизам
 • Полне – (луче тестостерон и естроген) дефинишу полне карактеристике

Психички развој -развој психичког живота (РАЗВОЈ = НАСЛЕЂЕ + ИСКУСТВО)

 • Филогенетски развој – психички развој врсте (фактори: рад мења животну средину, друштвени живот, говор)
 • Онтогенетски развој – психички развој појединца (фактори: наслеђе, средина, активност појединца)
 • Схватања онтогенетског развоја:
 • Нативизам – на основу наслеЧа
 • Емпиризам – на основу искуства тј. животне средине
 • Интеракционизам – на основу наслеђа и ж.средине
 • Структурализам – неуролошка структура => структура понашања
 • Бихевиоризам – стицање новог понашања => развој
Comments