02. Психичке појаве (процеси, особине и стања)

ОСЕЋАЈ И ОПАЖАЈ

Осећај – чулни податак постоји у нашој свести
Опажај – чулни податак одређеног значења (знање о чулном податку) постоји у нашој свести
Спољашње дражи – појаве које постоје и потичу од спољашње реалности и изазивају осећаје и опажаје

Везе између дражи и осећаја дају могућност сазнања објективне реалности !

Закони организације дражи у опажаје:

  • Закон близине
  • Закон сличности
  • Закон симетричности и форме
  • Закон континуитета – заједничке судбине
Искуство – даје смисао опажајима.
Мотивација – даје интензитет опажајима.
Пажња – степен психичке будности (приликом опажања)
Селективност, усмереност и прилагођавање организма за пријем дражи повећавају пажњу !
Пажња = концентрација (приликом разговора или мишљења)

Когнитивна обрада информација – пренос и обрада информација

Когнитивно – сазнајно ! (сазнање = информација)

1. Дражи тренутно пуне ћулни (сензорни) регистар.((ИНПУТ))
2. Пренос сензорисаних података до краткороћне меморије у којој се врши осмишљавање коришћењем података из дугорочне меморије (малог, ограниченог капацитета – не можемо истовремено вршити више осмишљавања -размишљања). ((РАМ+ЦПУ))
3. Пренос података из краткорочне у дугороћну меморију – памћење ! Предуслов преноса је понављање или кодирање (осмишљавање). ((ХДД))
4. Повезивање података из краткорочне и дугорочне меморије доводи до спољашње реакције. ((ОУТПУТ))

Опажање особа

Опажање особа је оцењивање емоција и темперамента (црта личности).

Опажање емоција:

  • Емоције се изражавају тренутним изразом лица (фацијална експресија).
  • Главне (и најчешће) емоције: срећа, жалост, страх, изненађење, гнев(љутња) и гађење.

Оцењивање црта личности (темперамента):

Врши се на основу трајних црта лица (физиономија лица).

Карактеристични темпераменти везани за карактеристичне физиономије:

1. Меланхолик – мекане, тужне црте лица
2. Колерик – озбиљне, оштре, љуте црте лица
3. Флегматик – опуштене, поспане црте лица
4. Сангвиник – правилне, с смирене црте лица

Оцене на основу црта лица су непоуздане и вероватно погрешне ! Оцена на основу поступака је поузданија.

Прва импресија – непоуздана и променљива.

Грешке у опажању особа:

Три разлога:

1. Мало сигурних, чулних података
2. Пристрасност ооцењивача
3. Чиниоци који ометају објективност опажања

Систематске (редовне) грешке:

1. Хало ефекат – на основу прве импресије
2. Личне теорије – неке особине увек иду заједно
3. Неоправдан не функционалне аналогије – психичке на основу физичких особина
4. Упрошћавање – истицање само неких особина
5. Стереотип – особине везане за занимање, положај, нацију (етнички стереотип),...

Атрибуција – закључивање о узроцима понашања.

  • Туча понашања се објашњаввају унитрашњим узроцима.
  • Властито понашање се објашњаава спољашњим узроцима.
Comments